Türkiyede Seçim Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları

Yayınevi : Adalet Basım Yayım
Yazar : Levent Gönenç
Kategori : Araştırma-İnceleme
Basım tarihi:Şubat 2008 / 1. Baskı
Kapak : Karton
Sayfa sayısı :346
Kağıt:1. Hamur
ISBN:9786055980320
Dil : Türkçe
Etiket fiyatı : 22.54 + %8 KDV = 24.5 TL
Kültür TV fiyatı 20.82 TL

 

 

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR -viii
TABLOLAR-xv

GİRİŞ-1

BİRİNCİ BÖLÜM
YÖNTEMSEL TERCİHLER

I. Hukuki Yaklaşım-Siyaset Bilimi Yaklaşımı-5

II. Seçim Hukuku-Anayasa Hukuku-6
A. Seçim Hukukunun Niteliği-6
B. Anayasa Hukukunun Bir Alt-Alanı Olarak
Seçim Hukuku-9

III. Karşılaştırmalı Çalışma-Vaka İncelemesi-11

IV. Kaynaklar-13
A. Türkiye ile İlgili Kaynaklar -13
B. Karşılaştırmalı Kaynaklar-15
V. Çalışmanın Sınırları-18

İKİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE

I. Seçim Uyuşmazlığı Kavramı-21
A. Seçim Uyuşmazlıklarının Hukuki Karakteri-22
1. Uyuşmazlığın Konusu Açısından Seçim
Uyuşmazlıklarının Hukuki Karakteri-22
2. Uyuşmazlığın Çözülme Yöntemi Açısından Seçim Uyuşmazlıklarının Hukuki Karakteri-23
3. Uyuşmazlığın Aşamaları Açısından Seçim
Uyuşmazlıklarının Hukuki Karakteri-24
B. Bir Hukuki Uyuşmazlık Türü Olarak
Seçim Uyuşmazlığının Tanımı-26

II. Seçim Uyuşmazlıklarının Çözümü-27
A. Seçim Fonksiyonları-29
B. İdari ve Kazai Fonksiyonların Ayrılması ve Birleşmesi-30
1. Klasik Model-31
2. Fransız Modeli-34
3. Almanya: Kendine Özgü Bir Örnek--36
4. Latin Amerika veya Bağımsız Seçim Kurulu Modeli-37
C. Türkiyede Uygulanan Seçim Yönetim ve Denetim Modeli-39
D. YSKnın Anayasal Konumuna İlişkin Tartışmalar-43

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYEDE
SEÇİM KURULLARININ GÖREV ve YETKİLERİ

I. YSKnın Görev ve Yetkileri-52
A. YSKnın İdari Seçim Fonksiyonuna
Dahil Görev ve Yetkileri-53
B. YSKnın Kazai Seçim Fonksiyonuna
Dahil Görev ve Yetkileri-54
C. YSKnın Yol Gösterici Fonksiyonu-55
D. YSKnın Diğer Yetkileri-57
1. YSKnın Seçim Suçlarına İlişkin Yetkileri-57
2. YSKnın Seçim Kararı Alma, Seçim Tarihini
Belirleme ve Seçimleri Erteleme Yetkisi-58
3. Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerme Yetkisi-61

II. Diğer Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri-61
A. İl Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri-61
1. İdari Nitelikli Görevler-62
2. Kazai Nitelikli Görevler-62
B. İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri-62
C. Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri-64

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM UYUŞMAZLIKLARININ TÜRLERİ
ve
BU UYUŞMAZLIKLARIN
SEÇİM KURULLARI ELİYLE ÇÖZÜMÜ

I. Seçim Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Genel Kurallar-67
A. Hangi Seçim Uyuşmazlıkları İçin Seçim Kurullarına Başvurulabilir?-68
B. Seçim Uyuşmazlığı Çözme Yollarına
Kim Başvurulabilir?-71
C. Seçim Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin
Nereye Başvurulur?-73
1. Şikayet-73
2. İtiraz-74
D. Seçim Uyuşmazlıklarının Çözümünde Usul--75
1. Usul Kurallarını Niteliği-75
2. Seçim Uyuşmazlıklarının Çözümünde Süre Unsuru-78
3. Seçim Uyuşmazlıklarının Çözümünde
Başvuru Usulü, Belge ve Delil-81
4. Seçim Uyuşmazlıklarını Çözme Mercilerinin
Toplanma ve Karar Alma Usulu-83
5. Seçim Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin
Kararların Hukuki Niteliği ve Sonuçları-89
a. İptal Kararı-91
aa. Tutanak İptali-91
bb. Seçimlerin İptali-94
aaa. Oy Pusulalarındaki Usulsüzlükler Nedeniyle Seçimlerin İptali-94
bbb. Diğer Usulsüzlükler Nedeniyle
Seçimlerin İptali-96
ccc. İptal Edilen Seçimlerde Usul-97
b. Yokluk Kararı-98
c. YSK Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği-98
II. Seçim Sürecinin Aşamalarına Göre Seçim Uyuşmazlıklarının Türleri ve
Bunların Çözüm Yolları-101
A. Seçim Çevrelerinin Belirlenmesi ve
Buna İlişkin Uyuşmazlıklar-103
B. Seçim Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Yetkileri
ve Bunlara İlişkin Uyuşmazlıklar-109
1. Karşılaştırmalı Gözlemler-109
2. YSKnın Oluşumu-111
3. Diğer Seçim Kurullarının Oluşumu-118
a. Seçim Kurulları Nerede Kurulur?-118
b. Seçim Kurulları Ne Zaman Kurulur?-122
c. Seçim Kurullarında Kimler Görev Alır?-124
aa. Seçim Kurullarının Hakim Üyeleri-125
aaa. Yargı Yetkisiyle Sınırlı Olma-125
bbb. Ayrılma veya Çekilme İmkanının
Olmaması-125
ccc. Hakimler Açısından Seçim
Kurullarına Üyeliğin
Hukuki Niteliği-127
ddd. Seçim Kurullarında Üyelik Statüsü ve
Görev Dağılımının Hakimler İçin
Kıdem Esasına Göre
Belirlenmesi -128
eee. Hakimler İçin Seçim Kurulu
Üyeliğinin Seçim Kurulunun
Oluşma Anındaki Şartlara Göre
Belirlenmesi -129
fff. Hakimler Açısından Seçim
Kurulu Üyeliğiyle Bağdaşmayan
Durumlar -130
bb. Seçim Kurullarının Hakimler
Dışındaki Üyeleri-131
aaa. İl Seçim Kurulları-133
bbb. İlçe Seçim Kurulları-133
ccc. İl ve İlçe Seçim Kurullarındaki
Boşlukların Doldurulması -137
ddd. Sandık Kurulları -138
4. YSK ve Diğer Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri -141
a. Anayasa -142
b. 298 sayılı Kanun -146
c. Diğer Kanunlar-148
aa. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organ Seçimleri-148
bb. Sendikaların Organ Seçimleri-152
cc. Siyasi Parti Kongreleri-154
C. Seçmenlerin ve -Bağımsız-Partili- Adayların
Belirlenmesi, Kaydı ve Bunlara İlişkin Uyuşmazlıklar-155
1. Anayasa ve Seçim Mevzuatına Göre Seçme
ve Seçilme Yeterliğine İlişkin Ortak Unsurlar--158
a. Vatandaşlık-161
b. Yaş-166
c. Kısıtlı Olmamak-172
d. Kamu Hizmetinden Yasaklı Olmamak-173
2. Anayasa ve Seçim Mevzuatına Göre Seçme
Yeterliğine İlişkin Diğer Şartlar-180
3. Seçme Yeterliğine İlişkin Seçim Uyuşmazlıklarının
Seçmen Kütükleri Bağlamında Somutlaşması-183
a. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ve Seçmen
Kütük Büroları-185
b. Vatandaşların Seçmen Kütüğüne Kaydı-187
c. Vatandaşların Seçmen Kütüğünden Çıkarılması-191
d. Seçmen Kütüklerinin Muhafazası ve
İlgili Kişilere Verilmesi-191
e. Seçmen Bilgi Kağıtları-196
f. Seçmen Kütüklerine İlişkin Uyuşmazlıkların
Çözümü-198
aa. Seçmen Kütüğü ve Listelerine İlişkin
Oy Verme Sürecinden Bağımsız
Seçim Uyuşmazlıklar-198
bb. Seçmen Kütüğü ve Listelerine
İlişkin Oy Verme Sürecindeki Seçim Uyuşmazlıklar-201
cc. Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi
ve Sandık Bölgesi Askı Listesinin YSK Tarafından İncelenmesi-203
4. Anayasa ve Seçim Mevzuatına Göre Seçilme
Yeterliğine İlişkin Diğer Şartlar-204
a. En Az İlkokul Mezunu Olmak-204
b. Yükümlü Olduğu Askerlik Hizmetini
Yapmış Olmak-206
c. Taksirli Suçlar Hariç, Toplam Bir Yıl veya
Daha Fazla Hapis veya Süresi Ne
Olursa Olsun Ağır Hapis Cezasına
Hüküm Giymiş Olanlar-208
d. Belli Suçlardan Hüküm Giymiş Olmak-214
aa. Anayasanın 76. Maddesinde
Yüz Kızartıcı Suç Olarak
Nitelenen Suçlar-214
bb. Anayasanın 76. Maddesinde
Yüz Kızartıcı Suç Olarak
Nitelendirilmeyen Suçlar-218
cc. Affa uğramış olsalar bile ibaresi -221
e. Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi -226
f. Yabancı Ülkelerde Alınan Hapis
Cezalarının Seçilme Yeterliliğine Etkisi -227
g. Mahkumiyet Sonrası Seçilme
Yeterliğinin Kazanılması -227
5. Milletvekili Olabilmek İçin Görevlerinden
Çekilmesi Gereken Kişiler-232
a. Çekilme Usulü -236
b. Seçilemeyenlerin Görevlerine Geri Dönmesi -239
c. Görevinden Ayrılması Gereken Kamu
Görevlilerinin Görevinden Ayrılmaması -240
6. Adaylık -240
a. Bağımsız Adaylar -241
b. Partili Adaylar -243
aa. Kapatılan Siyasi Partilerin Üyelerinin Milletvekili Adaylıkları -244
bb. Yenileme Seçimlerinde Adaylık -247
cc. Adaylık Çakışması -249
dd. Siyasi Partilerin Aday Belirleme
Yöntemlerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklar-250
ee. Siyasi Partilerin Eksik Aday Göstermesi -253
ff. Siyasi Parti Aday Listelerinde
Meydana Gelen Eksiklikler -255
c. Bağımsız Adayların Başvurusu ve Siyasi Parti
Aday Listelerinin Oluşturulmasından
Sonraki Süreç -256
D. Propaganda ve Buna İlişkin Uyuşmazlıklar-259
1. Propaganda Serbestisi -260
a. Açık Yerlerde Propaganda -261
b. Kapalı Yerlerde Propaganda -262
C. Radyo ve Televizyon Aracılığıyla Propaganda -263
aa. Radyo ve Televizyon Aracılığıyla Yapılacak Propagandanın Zamanı -264
bb. Radyo ve Televizyon Aracılığıyla Yapılacak Propaganda için Başvuru -264
cc. Radyo ve Televizyon Aracılığıyla Yapılacak Propagandanın Sırası ve Süresi -264
dd. Radyo ve Televizyon Aracılığıyla Yapılan Propagandanın İçeriği -267
ee. Radyo-Televizyon Propagandalarının
Yayını-271
ff. Özel Radyo ve Televizyonlarda Yapılacak Propaganda Yayınları -271
gg. Seçim Zamanı TRT ve Özel Radyo ve Televizyonlarda Yapılacak Yayınlar -272
hh. Teknolojinin Gelişmesine Paralel
Olarak Ortaya Çıkan Yeni İletişim
Araçları ve Propaganda -279
D. Hoparlörle Propaganda -279
E. El İlanı ve Matbua ile Propaganda -280
F. İlan, Afiş, Flama ve Bayrakla Propaganda -282
2. Propaganda Yasakları -283
a. Törenlere Ait Yasaklar -284
b. Başbakan, Bakanlar ve Milletvekillerine
İlişkin Yasaklar ve Memurların Gezilere
Katılma Yasağı -285
E. Oy Verme, Oyların Sayımı-Dökümü,
Seçim Sonuçlarının İlanı ve
Bunlara İlişkin Uyuşmazlıklar -286
1. Hazırlık İşleri -286
a. Oy Pusulalarının Bastırılması, Dağıtılması ve Mühürlenmesi -287
b. Oy Vermeyi Mümkün Kılan Diğer Araçların
Temini ve Dağıtımı -291
c. Sandık Kurullarının Hazır Hale Gelmesi -293
d. Sandıkların Hazırlanması -295
e. Oy Verme Günü Yasakları -297
f. Sandık Alanının Hazır Hale Gelmesi -298
2. Oy Verme -299
a. Gümrük Kapılarında Oy Kullanma -299
b. Seçim Kurulu Görevlilerinin, Milletvekillerinin ve Milletvekili Adaylarının Oy Kullanması -301
c. Oy Verme İşlemi -302
3. Oyların Sayım ve Dökümü -305
4. İlçe ve İl Seçim Kurullarında Birleştirme -311
5. YSKnın Seçim Sonrası İşleri -313
a. Ülke Barajını Geçen Siyasi Partilerin Belirlenmesi -313
b. Seçim Çevrelerinde Hangi Siyasi Partilerin
ve Bağımsız Adayların Başarılı
Olduğunun Belirlenmesi -315
c. Seçim Çevrelerinde Kimlerin Milletvekili
Olduğunun Belirlenmesi -317
6. Seçim Sonuçlarının İlanı -320
(Tanıtım bülteninden)

Bu kitaba video yüklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin çok satanları


Bu kategorinin ilgi görenleri


Bu kitabı alanlar bunları da aldı