Modern Türkiye`de Siyasi Düşünce-9: Dönemler ve Zihniyetler / Ciltli kitabını 16 kişi satın aldı!

Modern Türkiye`de Siyasi Düşünce-9: Dönemler ve Zihniyetler / Ciltli

Yayınevi : İletişim Yayınları
Yazar : Ömer Laçiner
Kategori : Siyaset Bilimi
Basım tarihi:2009 / 1. Baskı
Kapak : Ciltli
Sayfa sayısı :1350
Kağıt:İthal kağıt
Ebat:16.5x23.5
ISBN:9789750506574
Dil : Türkçe
Etiket fiyatı : 70.84 + %8 KDV = 77 TL
Kültür TV fiyatı 61.60 TL

 

 

Modern Tür­ki­ye'de Si­ya­sî Dü­şün­ce, Cum­hu­ri­yet Tür­ki­ye­si'nde­ki bel­li baş­lı dü­şün­ce akım­la­rı­nın, si­ya­sal açı­lım­la­rı­ ve et­ki­le­ri­ni esas ala­rak, ana­li­tik bir de­ğer­len­dir­me­si­ni he­def­li­yor. Her cil­din ba­ğım­sız bir ki­tap kim­li­ği de ta­şı­dı­ğı bu do­kuz cilt­lik edis­yon­da, dü­şün­sel yö­ne­lim­ler, tar­tış­ma­lar/po­le­mik­ler, ide­olo­jik söy­lem­ler, üze­rin­de odak­la­şı­lan iz­lek­ler, ay­rı­ca bun­la­rın dü­şün­sel esin kay­nak­la­rı, dö­nem­ler ve akım­lar bo­yun­ca et­ki­si­ni his­set­ti­ren güç­lü zih­ni­yet ka­lıp­la­rı mer­cek al­tı­na alı­nı­yor. Ay­rı­ca po­li­tik dü­şün­ce­ye et­ki­si olan ku­rum­lar, der­gi­ler, dü­şün­ce in­san­la­rı­nın port­re­le­ri çı­kar­tı­lı­yor. Ba­zı ko­nu­lar/so­run­lar ise, fark­lı akım­lar bağ­la­mın­da ele alı­na­rak, de­ği­şik vec­he­le­riy­le in­ce­le­ni­yor. Ana akım­lar, dö­ne­me dam­ga­sı­nı vur­muş ide­olo­ji­ler ya­nın­da, 'mar­ji­nal' sa­yı­lan ara­yış­la­rı, sav­ru­luş­la­rı da göz ar­dı et­me­den...
Dönemler ve Zihniyetler
Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce dizisi Dönemler ve Zihniyetler cildi ile tamamlanıyor. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı-Türk modernleşmesi ve bunun siyasal düşünce âlemi üzerindeki etkisi farklı kaynak tartışma, aktör ve hareketlerle ortaya konuyor. Dönemler ve Zihniyetler bu süreç içerisinde yaşanan farklı tartışmaları ve bu tartışmaların aktığı farklı mecraları bir araya getirirken, siyasal düşünce dünyamızın zenginlik, farklılık ve 'araz'larının bir dökümünü sunuyor. Siyasî düşünceye etki etmiş aydınlar; devlet zihniyeti; milliyetçilik, ırkçılık, faşizm; sol-sağ, 'merkez'; Kürt sorunu; din, laiklik, İslâmcılık; kadınlar, toplumsal cinsiyet; basın-medya, edebiyat, sanat; Batı-Doğu; tabular... Dönemler ve Zihniyetler, siyasî düşünceyi şekillendiren tartışmaların karşılaştırmalı bir muhasebesini sunuyor.
(Tanıtım bülteninden)

Bu kitaba video yüklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin çok satanları


Bu kategorinin ilgi görenleri


Bu kitabı alanlar bunları da aldı