Kltr TV | Ortadoğu Yıllığı 2008 | Kitap detaylar

 

Ortadoğu Yıllığı 2008

Yaynevi : Küre Yayınları
Yazar : Kolektif
Kategori : Tarih
Basm tarihi:Ocak 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :576
Kat:İthal kağıt
Ebat:15x22
ISBN:9789756614747
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 23.00 + %8 KDV = 25 TL
Kltr TV fiyat 20.00 TL

 

 

2008 Yıl­lı­ğın­da, Tür­ki­ye'nin İran po­li­ti­ka­sı­nın in­ce­len­di­ği bi­rin­ci bö­lü­mün ar­dın­dan, ikin­ci bö­lüm­de, 'Çe­kir­dek Or­ta­do­ğu' ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız böl­ge­de yer alan di­ğer 15 ül­ke­nin, il­gi­li yı­la ait ge­liş­me­le­ri ele alın­mak­ta­dır. Üçün­cü bö­lüm­de ise, 2008 yı­lın­dan ba­ğım­sız bir şe­kil­de Or­ta­do­ğu ile il­gi­li ma­ka­le­le­re yer ve­ril­miş­tir. Ön­ce­ki yıl­lık­la­rın ön­sö­zün­de be­lir­til­di­ği gi­bi, söz­ko­nu­su olan bir yıl­lık ol­du­ğu için, atıf­lar ve kay­nak­ça ko­nu­la­rın­da fark­lı bir yön­tem iz­len­miş­tir. Oku­yu­cu­yu sık­ma­mak ama­cıy­la, ya­rar­la­nı­lan ga­ze­te­le­rin ve ha­ber ajans­la­rı­nın bir kıs­mı in­ter­net­ten alın­ma­sı­na rağ­men, in­ter­net ad­res­le­ri ve­ril­me­miş, sa­de­ce ha­be­rin is­mi, han­gi ga­ze­te ya da ha­ber ajan­sın­dan alın­dı­ğı ve ha­be­rin ya­yın­lan­dı­ğı ta­rih bil­gi­le­ri ya­zıl­mış­tır. Söz­ko­nu­su ha­ber­le­rin asıl­la­rı­na ulaş­mak is­te­yen oku­yu­cu­la­rın, il­gi­li ga­ze­te ya da ha­ber ajans­la­rı­nın in­ter­net si­te­le­rin­den, ha­ber baş­lı­ğı ve ta­ri­hi­ni yaz­mak su­re­tiy­le ara­ma yap­ma­la­rı ye­ter­li ola­cak­tır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald