Kltr TV | Borçlar Hukuku | Kitap detaylar

 

Borçlar Hukuku

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Turgut Akıntürk
Kategori : Hukuk
Basm tarihi:Ocak 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :332
Kat:-
ISBN:9786053771760
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 11.96 + %8 KDV = 13 TL
Kltr TV fiyat 11.05 TL

 

 

Ki­tap, bun­dan ön­ce­ki ba­sı­lar­da ol­du­ğu gi­bi, bu ye­ni ba­sı­da da baş­tan aşa­ğı­ya göz­den ge­çi­ril­miş, mev­zu­at­ta bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­mış olan de­ği­şik­lik­ler ve ye­ni dü­zen­le­me­ler dik­ka­te alı­na­rak gün­cel du­ru­ma ge­ti­ril­miş­tir. Bu ara­da da­ha ön­ce­ki ba­sı­da, hu­ku­kî te­rim­ler­den ol­duk­ça es­ki­miş olan­la­rı, uy­gu­la­ma­da­ki kul­la­nım­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak arı­laş­tır­ma­ğa ça­lış­mış­tım. Bu­na ör­nek ola­rak öne­ri (icap), ilân yo­luy­la ödül sö­zü ver­me (ilân su­re­tiy­le mü­kâ­fat vaa­di), aşı­rı ya­rar­lan­ma (ga­bin), di­re­nim (te­mer­rüt), bağ­lan­ma pa­ra­sı (pey ak­çe­si), cay­ma pa­ra­sı (za­mâ­nı rü­cu), bor­cun üst­le­nil­me­si (bor­cun nak­li), ala­ca­ğın dev­ri (ala­ca­ğın tem­li­ki), mal de­ği­şi­mi söz­leş­me­si (tram­pa), eser söz­leş­me­si (is­tis­na ak­di), sak­la­ma söz­leş­me­si (ve­di­a ak­di) gi­bi te­rim­ler gös­te­ri­le­bi­lir. Bu ye­ni ba­sı­da da arı­laş­tır­ma gay­re­ti sür­dü­rül­müş­tür. Me­de­ni Hu­kuk ki­ta­bım­da ol­du­ğu gi­bi Borç­lar Hu­ku­ku ad­lı bu ki­ta­bım­da da, her ko­nu­nun so­nun­da ko­nuy­la il­gi­li 'So­ru­lar' ko­nul­muş­tur. Ki­tap­tan ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­re, özel­lik­le sı­na­va ha­zır­lan­mak­ta olan aday­la­ra her ko­nu­yu oku­duk­tan son­ra bu so­ru­lar üze­rin­de bir sü­re dur­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum; zi­ra aday­lar so­ru­la­rı oku­duk­ça her ko­nu­nun 'pa­no­ra­ma'sı­nı bul­muş ve âde­ta o ko­nu­yu bir kez da­ha tek­rar et­miş ola­cak­lar­dır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald