Kltr TV | Culpa In Contrahendo Sorumluluğu | Kitap detaylar

 

Culpa In Contrahendo Sorumluluğu

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Ümit Gezder
Kategori : Hukuk
Basm tarihi:Ocak 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :216
Kat:-
ISBN:9786053770091
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 23.92 + %8 KDV = 26 TL
Kltr TV fiyat 22.10 TL

 

 

Söz­leş­me­nin ku­ru­lu­şun­dan ön­ce­ki saf­ha­da ku­sur­lu dav­ra­na­rak di­ğer ta­ra­fa za­rar ve­ren ta­ra­fın bu dav­ra­nı­şın­dan so­rum­lu­lu­ğu ve so­rum­lu­lu­ğu­nun kap­sa­mı 100 yı­lı aş­kın bir sü­re­dir hu­kuk dün­ya­sın­da tar­tı­şı­la gel­mek­te­dir. So­ru­nu ilk de­fa dü­zen­li ola­rak or­ta­ya ko­yan ve bu se­bep­le çok bü­yük say­gı­yı hak eden ün­lü hu­kuk­çu Ru­dolf von JHE­RING'in bu hu­kuk ku­ru­mu için kul­lan­dı­ğı La­tin­ce ifa­de olan 'Cul­pa in con­tra­hen­do' iba­re­si ki­ta­bı­mın baş­lı­ğın­da da ay­nen be­nim­sen­miş­tir. Bu ki­ta­bın ko­nu­su özel­lik­le Türk/İs­viç­re Hu­ku­ku'nda ve bu­na ila­ve­ten bel­li öl­çü­de, Cul­pa in con­tra­hen­do'yu so­mut bir hü­küm­le dü­zen­le­yen, Al­man Hu­ku­ku'nda bir söz­leş­me­nin ku­ru­lu­şun­dan ön­ce­ki saf­ha­da ku­su­run se­bep ol­du­ğu so­rum­lu­lu­ğun na­sıl te­za­hür ede­ce­ği­ni kı­sa­ca Cul­pa in con­tra­hen­do'dan kay­nak­la­nan so­rum­lu­lu­ğu in­ce­le­mek­tir. Bu­nun kı­salt­ma­sı ola­rak 'Cul­pa in con­tra­hen­do So­rum­lu­lu­ğu' ki­ta­bın baş­lı­ğı ola­rak ko­nul­muş­tur.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald