Kltr TV | Modern İç Denetim | Kitap detaylar

 

Modern İç Denetim

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Davut Pehlivanlı
Kategori : Genel
Basm tarihi:Ocak 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :230
Kat:-
ISBN:9786053771937
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 21.85 + %8 KDV = 23.75 TL
Kltr TV fiyat 20.19 TL

 

 

Fi­nan­sal kriz­ler ve tek­no­lo­ji da­hil ol­mak üze­re pek çok fak­tör­den di­rekt ola­rak et­ki­le­nen iç de­ne­ti­min hem fa­ali­yet ala­nı hem de iç de­net­çi­le­rin ni­te­lik­le­ri za­man­la bü­yük de­ği­şim­ler ge­çir­miş­tir. 2000'li yıl­la­rı­na ba­şın­da ya­şa­nan şir­ket if­las­la­rı ba­ğım­sız de­ne­tim-iç de­ne­tim iliş­ki­si­ni bü­yük öl­çek­te de­ğiş­tir­miş­tir. Bu sü­reç­te Ame­ri­ka'da ka­bul edi­len Sar­ba­nes-Ox­ley ya­sa­sı iç de­ne­tim mes­le­ği üze­rin­de­ki ba­ğım­sız de­ne­tim et­ki­si­ni azalt­mış ve iç de­ne­ti­min et­kin­li­ği art­mış­tır. İç de­ne­tim mes­le­ği­nin ge­li­şi­min­de ve say­gın­lı­ğı­nın art­ma­sın­da Ulus­la­ra­ra­sı İç De­ne­tim Ens­ti­tü­sü'nün ku­rul­ma­sı­nın ve Ens­ti­tü ta­ra­fın­dan stan­dart­lar ve reh­ber­ler ya­yın­lan­ma­sı­nın, ser­ti­fi­ka prog­ram­la­rı ve kon­fe­rans­lar dü­zen­len­me­si­nin ve iç de­ne­tim araş­tır­ma grup­la­rı ku­rul­ma­sı­nın et­ki­le­ri bü­yük­tür. Tür­ki­ye'de de Tür­ki­ye İç De­ne­tim Ens­ti­tü­sü'nün kat­kı­la­rı bu alan­da­ki göz ar­dı edi­le­mez. Tür­ki­ye'de iç de­ne­tim ala­nın­da ya­pı­lan teo­rik ya­yın­lar ve Av­ru­pa Bir­li­ği üye­lik mü­za­ke­re­le­ri çer­çe­ve­sin­de kat edi­len aşa­ma­lar iç de­ne­ti­min ulus­la­ra­ra­sı uy­gu­la­ma­ya ya­kın­laş­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır. Bü­tün bu önem­li ge­liş­me­le­re rağ­men, de­ne­tim ko­nu­sun­da ül­ke­miz­de ye­te­ri ka­dar ya­yı­nın ol­ma­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir. Genç bir aka­de­mis­yen ola­rak bu ko­nu­da ça­lış­ma­ya ka­rar­lı olan Dr. Da­vut Peh­li­van­lı, bü­yük bir ek­sik­li­ği dol­du­ra­cak bu ki­ta­bı ha­zır­la­mış­tır. Sa­de­ce ulu­sal ko­nu­la­ra de­ğil, ulus­la­ra­ra­sı ko­nu­la­ra da de­ği­ne­rek; özel­lik­le iç de­ne­tim ko­nu­la­rı ağır­lık­lı ol­mak üze­re, risk yö­ne­ti­mi, ulus­la­ra­ra­sı iç de­ne­tim stan­dart­la­rı ya­nın­da, mes­le­ğe ha­zır­lık­ta önem­li bir aşa­ma olan iç de­ne­tim ser­ti­fi­ka sı­na­vı­na yö­ne­lik test­le­ri de ki­ta­bı­na al­mış­tır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald