Kltr TV | İletişim Olarak Reklamcılık | Kitap detaylar

 

İletişim Olarak Reklamcılık

Yaynevi : Beta Basım Yayım Dağıtım
Yazar : Gillian Dyer
Kategori : Genel
Basm tarihi:Şubat 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :272
Kat:-
ISBN:9786053771975
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 14.72 + %8 KDV = 16 TL
Kltr TV fiyat 13.60 TL

 

 

İletişimin fark­lı yön­leri üzerine yazıl­mış olan bu kitap serisi sayısı git­tik­çe ar­tan öğ­ren­cilerin, bu konuyu ilk kez görecek olan öğ­ren­cilerin ih­tiyacını kar­şılamak üzere tasar­lan­mış­tır. Deneyim­li öğ­ret­men­ler veya okut­man­lar­dan oluşan yazar kad­rosunun amacı ileri düzey­deki öğ­ren­ciye verilebilecek geniş araş­tır­ma kap­samıy­la, konuya yeni baş­layan öğ­ren­cinin çalış­maya baş­layabil­mek için ih­tiyacı olan bil­gi arasın­daki boş­luğunu kapat­mak­tır. Muh­te­me­len ile­ti­şi­min en ka­rak­te­ris­tik özel­li­ği çe­şit­li ol­ma­sı­dır: dil ara­cı­lı­ğıy­la kit­le ile­ti­şim araç­la­rı ve po­pü­ler kül­tür­den, bi­rey­sel ve sos­yal dav­ra­nı­şa ka­dar ge­niş bir ala­na ya­yı­lır, fa­kat bu çe­şit­li­lik­te­ki bağ­lan­tı­la­rı ve bir­leş­ti­ri­ci nok­ta­la­rı ta­nım­lar. Bu se­ri ki­tap­lar ko­nu­su­nun ya­pı­sı­nı yan­sıt­mak­ta­dır. Ba­zı ki­tap­lar ge­niş çap­ta ko­nu mal­ze­me­si­ne uy­gu­la­na­bi­le­cek ça­lış­ma yön­tem­le­ri­ni ve ku­ram­la­rı oturt­ma­ya ça­lı­şan ge­nel te­mel ça­lış­ma­la­rı, di­ğer­le­ri de bu ku­ram­la­rı ve yön­tem­le­ri tek bir ana te­ma­ya uy­gu­la­ma­ya ça­lı­şan ki­tap­la­rı oluş­tu­ra­cak­lar­dır. Da­ha ge­nel olan­lar bir­bi­riy­le ne ka­dar bağ­lan­tı­lıy­sa, bu te­ma mer­kez­li ki­tap­lar da bir­bir­le­ri­ye o ka­dar iliş­ki­li ola­cak­tır. Rek­lâm­cı­lık, ha­ber ve­ya dil gi­bi tek bir te­ma an­cak bu çe­şit­li ko­nu­yu oluş­tu­ran di­ğer tüm te­ma­lar­la iliş­ki­len­di­ril­di­ği ve­ya fark­lı­laş­tı­ğı za­man ile­ti­şim ör­ne­ği ola­rak an­la­şı­la­bi­lir. O za­man di­zi ki­tap­la­rın bir­bir­le­riy­le ya­kın­dan ilin­ti­li iki te­mel he­de­fi var: il­ki, ile­ti­şi­mi ku­ram­lar yar­dı­mıy­la açık­la­ma­ya ça­lı­şan çağ­daş araş­tır­ma­la­rın en önem­li so­nuç­la­rı­nı okur­la­ra sun­mak. İkin­ci­si, oku­ru gün­lük ile­ti­şim ya­şam­la­rı­na doğ­ru­dan uy­gu­la­ya­bi­le­cek­le­ri uy­gun ça­lış­ma ve araş­tır­ma yön­tem­le­riy­le do­nat­mak. Okur­lar bu ki­tap­lar­dan ya­rar­la­na­rak da­ha iyi ya­zı­la­r ya­za­bi­li­yor, da­ha iyi pro­je­ler ge­liş­ti­rip sı­nav­la­rı­nı ve­re­bi­li­yor­lar­sa be­ni çok bah­ti­yar ede­cek­tir; ama ile­ti­şi­min top­lum­sal ya­şa­mı­mı­zı na­sıl bi­çim­len­di­rip bil­gi­len­dir­di­ği­ne, sa­na­yi top­lu­mu­nu na­sıl mey­da­na ge­ti­rip ya­rat­tı­ğı­na da­ir ye­ni bir iç gö­rü de ka­za­nır­lar­sa çok ho­şu­ma gi­der. İle­ti­şim par­ça­la­ra ay­rıl­ma­sı gerek­tiğin­de çok sık­lık­la sor­gusuz sual­siz kanık­san­mak­tadır.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald