Kltr TV | Mevlana-Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı | Kitap detaylar

 

Mevlana-Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı

Yaynevi : Kabalcı Yayınevi
Yazar : Franklin Lewis
Kategori : Araştırma-İnceleme
Basm tarihi:Şubat 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :790
Kat:İthal kağıt
Ebat:16x24
ISBN:9789759971632
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 36.80 + %8 KDV = 40 TL
Kltr TV fiyat 32.00 TL

 

 

Mi­la­di tak­vi­me gö­re 30 Ey­lül 1207 ta­ri­hin­de doğan Mevlânâ'yı 800 yıl sonrasında bile dünyanın en önemli ve etkili kültür simgelerinden biri haline, dünya tarihinde eşine rastlanamayan bir hoşgörü ve evrensellik anıtı haline getiren şey neydi? Kim olursan ol, hangi dilde konuşursan konuş, ama 'dilsizlerin dilini öğren' diyen bir şairin, ye­di yüz­yı­lı aş­kın bir za­man­ boyunca Bos­na'dan Hin­dis­tan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan okur­la­rın yü­rek­le­rin­de hep can­lı kal­masını ne sağladı? Ey harf­le ses ara­sın­da ko­ku­şup ka­lan, son­ra da Tan­rı'yı dil­siz zan­ne­den! Ne de­diy­sem, ne söy­le­diy­sem ken­di­me de­dim ben! Araş­tır­ma­cı­la­rın son ya­rım yüz­yıl­da in­san ola­rak Mev­lâ­nâ'nın da­ha ta­rih­sel ger­çek­le­re da­ya­lı hi­kâ­ye­si­ni oluş­tur­ma­ya ça­lış­ma­la­rı­na kar­şın he­nüz onun hak­kın­da mev­cut bil­gi­le­rin tü­münü­n özen­li bir şekilde in­ce­le­nme­si­ni üst­le­nen ol­ma­dı. Franklin Lewis'in Mevlânâ'sı her geçen gün daha da büyüyüp güçlenen bu efsanenin ve adını verdiği tarikatın arkasındaki ismi tüm yönleriyle anlatmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de üst üste katlanan söylentilerin ve sır perdelerinin içine girmeye çalışıyor. Varlığıyla Mevlânâ'yı coşturup, yokluğuyla bir yangını ateşleyerek bir anlamda ona ses veren Şems-i Tebrizî'den, Moğol saldırısı altındaki karmaşa içindeki dönemin politik ilişkiler ağına, Sultan Veled'in ardından genişleyen bir tarikatın Osmanlı devletiyle ve genç Türkiye cumhuriyetiyle olan bağına varana dek tüm etmenleri göz önüne alıyor. Nuh da sen­sin, ruh da sen; açan da sen, açı­lan da sen­sin. Be­nim için sır ka­pı­la­rın­da ge­niş­le­miş gö­nül de sen­sin!
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald