Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü

Yayınevi : Kapı Yayınları
Yazar : Nurettin Albayrak
Kategori : Sözlük-İmla Kılavuzu
Basım tarihi:Nisan 2010 / 1. Baskı
Kapak : Karton
Sayfa sayısı :590
Kağıt:İthal kağıt
Ebat:17x21.5
ISBN:9786054322091
Dil : Türkçe
Etiket fiyatı : 32.20 + %8 KDV = 35 TL
Kültür TV fiyatı 28.00 TL

 

 

An­sik­lo­pe­dik Halk Ede­bi­ya­tı Te­rim­le­ri Söz­lü­ğü, halk ede­bi­ya­tı­nın ge­nel bir çer­çe­ve­si­ni or­ta­ya koy­mak, bu çer­çe­ve­de yer alan yüz­ler­ce mad­de­yi ta­nık­la­rıy­la ve kay­nak­la­rıy­la dik­kat­le­re sun­mak ve da­ha da önem­li­si, ba­zı­sı gi­de­rek kay­bo­lan halk ede­bi­ya­tı ürün­le­rin­den ör­nek­ler su­na­rak bun­la­rı genç ku­şak­la­ra ta­nıt­mak ama­cıy­la ka­le­me alın­mış­tır. Ki­tap­ta yer alan mad­de­le­rin se­çi­mi için bir­çok an­sik­lo­pe­di, ki­tap ve der­gi ta­ran­mış; bu ta­ra­ma so­nu­cu söz­lü ve ya­zı­lı halk ede­bi­ya­tı için­de yer alan te­rim­le­rin ese­re alın­ma­sı uy­gun gö­rül­müş­tür. Ki­tap­ta­ki her mad­de ano­nim ede­bi­yat (folk­lor), âşık ede­bi­ya­tı ve di­nî-ta­sav­vu­fî ede­bi­yat ol­mak üze­re üç yön­den ele alın­mış, bun­lar­la il­gi­li ta­nık­lar mad­de için­de ve­ril­miş, her mad­de­nin so­nun­da­ki bib­li­yog­raf­ya­da ise mad­de ile il­gi­li ki­tap­lar, tez­ler, ma­ka­le­ler ve an­sik­lo­pe­di­ler bas­kı yıl­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak sı­ra­sıy­la yer al­mış­tır. Bib­li­yog­raf­ya­da yer alan ki­tap ve ma­ka­le­le­rin ori­ji­nal isim­le­ri­ne do­ku­nul­ma­mış, ay­nen ko­run­muş­tur
(Tanıtım bülteninden)

Bu kitaba video yüklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin çok satanları


Bu kategorinin ilgi görenleri


Bu kitabı alanlar bunları da aldı