Kltr TV | Trabzon Kent Mirası Yer- Yapı- Hafıza | Kitap detaylar

 

Trabzon Kent Mirası Yer- Yapı- Hafıza

Yaynevi : Klasik Yayınları
Yazar : Edisyon
Kategori : Ülke-Şehir Rehberleri ve Tarihleri
Basm tarihi:Eylül 2010 / 1. Bask
Kapak : Karton
Sayfa says :517
Kat:-
Ebat:16,5x24
ISBN:978-975-8740-82-6
Dil : Türkçe
Etiket fiyat : 46.00 + %8 KDV = 50 TL
Kltr TV fiyat 40.00 TL

 

 

Tez­ki­re­tü'l-bün­yân, Tez­ki­re­tü'l-eb­ni­ye, Tuh­fe­tü'l-mi'mâ­rîn, er-Ri­sâ­le­tü'l-Mi'mâ­riy­ye, Ad­sız Ri­sâ­le, Ri­sâ­le-i Mi'mâ­riy­ye ve Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si, eğer bir Os­man­lı mi­mar­lık ta­ri­hi ya­zı­nın­dan söz edil­me­si ge­re­kir­se el­de var olan ye­gâ­ne yaz­ma­lar­dır. Bun­lar ge­nel an­lam­da Os­man­lı dö­ne­mi­ne odak­lan­mış bir mi­mar­lık ta­ri­hi ki­ta­bı ol­mak­tan çok -son zik­re­di­len dı­şın­da- bi­rer oto­bi­yog­ra­fi ol­mak­tan öte­ye geç­mez­ler: Ri­sâ­le-i Mi'mâ­riy­ye ve Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si dı­şın­da ka­lan yaz­ma­lar Mi­mar Si­nan'ın, Ri­sâ­le-i Mi'mâriy­ye ise Se­def­kâr Meh­met Ağa'nın oto­bi­yog­ra­fi­si ni­te­li­ğin­de, bu mi­mar­la­rın kı­sa ya­şam­la­rı ve fa­kat ağır­lık­lı ola­rak eser­le­ri­nin bir lis­te­si­ni içe­ren yaz­ma­lar­dır. Bun­lar ara­sın­da zik­re­di­len Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si ise Türk mi­mar­lık ta­ri­hin­de ilk mo­nog­ra­fik eser ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip­tir. An­cak Os­man­lı mi­mar­lık ta­ri­hi ya­zı­nıy­la doğ­ru­dan iliş­ki­li bir me­tin ol­ma­sı ne­de­niy­le ilk ba­kış­ta he­ye­can ve­ri­ci bir yaz­ma gi­bi gö­rün­smekle beraber, bu ça­lış­ma da 'or­ta krat­ta bir bü­rok­rat ve va­ka­nü­vis ol­du­ğu an­la­şı­lan Dâ­ye­zâ­de Mus­ta­fa Efen­di'nin ka­le­me al­dı­ğı ve ken­di de­yi­şiy­le hal­kın an­la­yıp ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği'1 dü­zey­de bir ki­tap ol­mak­tan öte­ye ge­çe­me­mek­te­dir.
(Tantm blteninden)

Bu kitaba video yklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin ok satanlar


Bu kategorinin ilgi grenleri


Bu kitab alanlar bunlar da ald