Trabzon Kent Mirası Yer- Yapı- Hafıza

Yayınevi : Klasik Yayınları
Yazar : Edisyon
Kategori : Ülke-Şehir Rehberleri ve Tarihleri
Basım tarihi:Eylül 2010 / 1. Baskı
Kapak : Karton
Sayfa sayısı :517
Kağıt:-
Ebat:16,5x24
ISBN:978-975-8740-82-6
Dil : Türkçe
Etiket fiyatı : 46.00 + %8 KDV = 50 TL
Kültür TV fiyatı 40.00 TL

 

 

Tez­ki­re­tü'l-bün­yân, Tez­ki­re­tü'l-eb­ni­ye, Tuh­fe­tü'l-mi'mâ­rîn, er-Ri­sâ­le­tü'l-Mi'mâ­riy­ye, Ad­sız Ri­sâ­le, Ri­sâ­le-i Mi'mâ­riy­ye ve Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si, eğer bir Os­man­lı mi­mar­lık ta­ri­hi ya­zı­nın­dan söz edil­me­si ge­re­kir­se el­de var olan ye­gâ­ne yaz­ma­lar­dır. Bun­lar ge­nel an­lam­da Os­man­lı dö­ne­mi­ne odak­lan­mış bir mi­mar­lık ta­ri­hi ki­ta­bı ol­mak­tan çok -son zik­re­di­len dı­şın­da- bi­rer oto­bi­yog­ra­fi ol­mak­tan öte­ye geç­mez­ler: Ri­sâ­le-i Mi'mâ­riy­ye ve Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si dı­şın­da ka­lan yaz­ma­lar Mi­mar Si­nan'ın, Ri­sâ­le-i Mi'mâriy­ye ise Se­def­kâr Meh­met Ağa'nın oto­bi­yog­ra­fi­si ni­te­li­ğin­de, bu mi­mar­la­rın kı­sa ya­şam­la­rı ve fa­kat ağır­lık­lı ola­rak eser­le­ri­nin bir lis­te­si­ni içe­ren yaz­ma­lar­dır. Bun­lar ara­sın­da zik­re­di­len Se­li­mi­ye Ri­sâ­le­si ise Türk mi­mar­lık ta­ri­hin­de ilk mo­nog­ra­fik eser ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip­tir. An­cak Os­man­lı mi­mar­lık ta­ri­hi ya­zı­nıy­la doğ­ru­dan iliş­ki­li bir me­tin ol­ma­sı ne­de­niy­le ilk ba­kış­ta he­ye­can ve­ri­ci bir yaz­ma gi­bi gö­rün­smekle beraber, bu ça­lış­ma da 'or­ta krat­ta bir bü­rok­rat ve va­ka­nü­vis ol­du­ğu an­la­şı­lan Dâ­ye­zâ­de Mus­ta­fa Efen­di'nin ka­le­me al­dı­ğı ve ken­di de­yi­şiy­le hal­kın an­la­yıp ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği'1 dü­zey­de bir ki­tap ol­mak­tan öte­ye ge­çe­me­mek­te­dir.
(Tanıtım bülteninden)

Bu kitaba video yüklemek ister misiniz?

 

Yorumlar


Bu kitaba ilk yorumu siz yapmak ister misiniz?

Yorumunuzu ekleyin

Bu kategorinin çok satanları


Bu kategorinin ilgi görenleri


Bu kitabı alanlar bunları da aldı