Mevlevi Adab ve Erkanı

Tükendi
Mevlevilik yedi asra yakın bir müddet, üç kıtada hüküm süren Osmanoğulları'nın geniş ve feyizli topraklarında, İslam medeniyetini temsil etmiş,kendi estetik ve teknik şartları dahilinde, medeniyet aleminde silinmez izler bırakmış, mensub olduğu ekolün en muhteşem musikı eserlerini vermiş, en ünlü şairlerini yetiştirmiş, en ince el sanatlarını ibda etmiş, sırasına göre en mistik eserleri yaratmış, en insani duyguları besleyip geliştirmiş, en hür düşünceleri dile getirmiş, taassuba göğüs germiş,yaşayışa ilahi olduğu kadar da beşeri bir zevk katmıştır.

Bu eser; din ve dini felsefe, psikoloji ve sosyoloji, edebiyat ve musikı tarihleri bakımından, sanıyoruz ki büyük bir boşluğu dolduracaktır. Biz bu adab ve erkanı, yabancı bir gözle ve dıştan incelemiyoruz; bu potanın içinde şekil aldık, duygulandık, yaşadık ve yaşattık; ilmini yaptığımız şeyin duygusu,inancı ve zevki bizde. Biz bu "adab ve erkan"ı, yazıyla tesbit ediyoruz; musikısini hatta arşivik bir mahiyette filmini tesbit ise, bu yolda çalışanlara, çalışabilenlere düşer.

Kategori Tasavvuf-Tarikatlar
Cilt Türü Karton Kapak
Basım Tarihi: Haziran 2006
Basım Yeri: İstanbul
Ebat:
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: 2. Hamur
Sayfa Sayısı: 191
ISBN: 975-10-2468-4
Abdülbaki Gölpınarlı

(1900- 25 Ağustos 1982): Yazar, edebiyat tarihçisi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa İzzet Baki'dir. Ailesi Azerbaycan'dan göçtü. Menbaü'l-İrfan İdadisinin rüştiye kısmında ve Gelenbevî İdadisinde okudu. Öğretmenlik ve Vezneciler'de kitapçılık yaptı. Bir arkadaşının davetine uyarak Çorum'un Alaca ilçesine öğretmen olarak gitti (1918). 1923'te İstanbul'a döndü. İstanbul Erkek Muallim Mektebini (1927) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesini (1930) bitirdi. Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Haydarpaşa liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine Farsça okutmanı olarak tayin edildi. Burada doktorasını verdi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde metinler şerhi okuttu. Doçentliğe yükseldi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesine geçerek İslâm-Türk tasavvuf tarihi okutmaya başladı. Bu sıra 142. maddeden tutuklandı. Beraat ettikten sonra üniversiteye döndü. 1949'da emekliye ayrıldı. İstanbul'da öldü.

Abdülbaki Gölpınarlı çalışmalarını Tasavvuf, Mevlevîlik, Şiîlik ve Divan Edebiyatı üzerine yoğunlaştırmış, bu sahalarda dikkate değer eserler vermiştir. Ayrıca devrin gazete ve edebiyat dergileri yanında Türk Ansiklopedisi, İslâm Ansiklopedisi ile Şarkıyat, Türkiyat ve İktisat Fakültesi mecmualarında çok sayıda makalesi çıkmıştır. 60'a yakın eser bıraktı.

Eserleri: Melâmiler ve Melâmilik (1931), Tıp İlmi ve Meşhur Hekimlerin Maharetleri (1936), Mesnevî (Mevlâna Celâleddin Rumî'den, 6 cilt, 1942-1946), Pir Sultan Abdal (Pertev Naili Boratav ile, 1943; kendisi, 1953), Divan Edebiyatı Beyanındadır (1945), Yunus Emre Divanı (Risaletü'n-Nushiyye ile, 1943), İlahinâme Tercümesi (1947), Fuzulî Divanı (1948), Nedim Divanı (1951), Hacı Bektaş-ı Velî Vilayetnamesi (1952), Mevlâna Celaleddin (1952), Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik (1953), Hayyam-Rubâiler (Silsiletü'r-Tertib Risalesi, İbn-i Sina'nın Hutbetü't-Temcid'i ve tercümeleri, 1953), Kaygusuz Abdal-Hatayî-Kul Himmet (1953), Nesimi-Usulî-Ruhî (1953), Nâili-i Kadîm (1953), Şeyh Galib (1953), Divan Şiiri (5 kitap, XIII-XX. yüzyıllar, 1954-1955), Kur'ân-ı Kerim ve Meâli (1958), Fihi Mâ-Fih (Mevlâna'dan), Divan-ı Kebir (Mevlâna'dan, 7 cilt, 1957-1960), İmam-ı Ali Buyruğu (1958), Yunus Emre ve Tasavvuf (1961), Nasreddin Hoca (1961), Hz. Muhammed ve Hadisleri (1962), Mantıku't-Tayr (Feridüddin Attar'dan, 1962), Mevlevi Âdab ve Erkânı (1963), Alevî-Bektaşi Nefesleri (1963), Rubailer (Mevlâna'dan, 1964), Meclis-i Sab'a (Mevlâna'dan, 1965), Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1966), Caferî Mezhebi Esasları (1966), Hâfız Divanı (1968), Hüsn ü Aşk (Şeyh Galib'den, 1968), 100 Soruda Tasavvuf (1969), 100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar (1969), Sosyal Açıdan İslâm Tarihi (1969), Konya Mevlâna Müzesi Yazmaları Kataloğu (3 cilt, 1967-1971), Türk Tasavvuf Antolojisi (1971), Nehcü'l-Belaga Terceme ve Şerhi (1972), Gülşen-i Raz Şerhi (1972), Maarif (Tirmizî'den, 1973), Mesnevî Şerhi (6 cilt, 1974), Hurufî Metinleri Kataloğu (1974), Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri (1978), Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Şiilik (1979).

Geniş bilgi için: Metin Akar, "Abdülbakî Gölpınarlı ve Eserleri", Bir-Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 2 (1994).

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

Yazarın / Kategorinin Kitapları